Konkurs plastyczny "Jak wyobrażasz sobie Kraine Zabawek"

Zapraszamy dzieciaki w wieku 3-10 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tytułem "Jak wyobrażasz sobie Kraine Zabawek". Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie pracy dowolna technika (rysowanie,malowanie,wyklejanie etc.). Czekamy na Wasze prace od 7.04.2014 do 13.04.2014 roku do godziny 23:59. Zdjęcie pracy należy wysłac na adres email : konkursy@krainazabawek.com.pl

Jednym z warunków jest polubienie naszego Fan Page :)

Prace zostana opublikowane na naszym Fan Page www.facebook.com/krainaazabawek i od dnia 14.04.2014 do 20.04.2014 odbedzie sie głosowanie poprzez kliknięcie "LUBIE TO" pod wybrana praca 

 

Mamy przygotowane nagrody dla 3 najciekawszych prac wybranych poprzez społecznosc facebook i 2 nagrody wyróżnienia które wybierze komisja konkursowa.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ! :)

 

Regulamin Konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE konkurs pod tytułem  Jak wyobrażasz sobie Kraine Zabawek”

1. Organizatorem konkursu pod nazwą”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Kraina Zabawek Joanna Chyrc os. Piastów 61, 31-625 Kraków. Zwany dalej „Organizatorem".

2. Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem" jest wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora ogłoszone na stronie www.krainazabawek.com.pl lub na fan page KrainaaZabawek w serwisie facebook.com lub informacje kierowane bezpośrednio do uczestników.

4. Istotą Konkursu będzie dokonanie przez społeczność facebook oceny za pomocą kliknięcia „LUBIE TO” zgłoszonych przez Uczestników prac konkursowych, spełniających wszystkie wymagania Konkursu i wyłonienie spośród nich 3 laureatów nagród (1,2,3 miejsce) i 2 wyróżnienia które wybierze komisja

5. Konkurs odbędzie się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 7.04.2014 roku do 20.04.2014 roku do godziny 23:59 przy czym za datę zakończenia Konkursu uznaje się dzień 20.04.2014 roku. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie portalu społecznościowego Facebook www.facebook.pl (dalej „Facebook”), z wykorzystaniem profilu użytkownika „KrainaaZabawek” - www.facebook.com/krainaazabawek.

6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

7. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.krainazabawek.com.pl

8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

9. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych takich jak adres zamieszkania, adres e-mail uzyskanych w związku z organizacją Konkursu na rzecz Kraina Zabawek Joanna Chyrc os. Piastów 61, 31-625 Kraków, a także na opublikowanie swego adresu e-mail na liście laureatów oraz nicku jakim posługuje się Uczestnik na FB. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 199 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.

10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.

UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna w wieku 3 do 10 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie, po wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być użytkownicy serwisu www.facebook.com posiadający aktywne konto na wspomnianym serwisie oraz, którzy są fanami fan page KrainaaZabawek na portalu Facebook dostępnego pod adresem http://www.facebook.com/krainaazabawek. Wzięcie udziału w konursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w regulaminie konkursu "Kraina Zabawek".

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.

4. Uczestnicy, którzy uchybią którejkolwiek z zasad Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych upoważnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia danej osoby do Konkursu.

PRAWA ORGANIZATORA

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta na Facebooku. 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 7.04.2014 do 13.04.2014 23:59 zgłosić swój udział.

2. Za zgłoszenie udziału uznaje się wysłanie pracy na adres email : konkursy@krainazabawek.com.pl

3. Pracę konkursową stanowi praca wykonana przez dziecko dowolna technika plastyczna, przedstawiająca „Jak wyobrażasz sobie Kraine Zabawek”.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania do Konkursu takich rysunków, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią oraz takich, które nie realizują tematu konkursu. 

5.Głosowanie na przesłane prace odbędzie się za pomocą kliknięcia pod wybraną pracą  „LUBIE TO” głosować można na dowolna ilość prac.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy właściwie wykonali zadanie konkursowe.

2. Termin zgłaszania prac upływa 13.04.2014 o 23:59. Wgranie pracy po tej dacie jest automatycznie nieważne i nie bierze udziału w Konkursie.

3. Nie później niż do dnia 14.04.2014 r. Komisja Konkursowa  wyłoni spośród wszystkich zakwalifikowanych do konkursu prace na swoim fan page www.facebook.com/krainaazabawek. Ich autorzy przez 7 dni będą zdobywac głosy pod swoja praca. Osoba która zdobędzie najwieksza ilość polubieni wygrywa, dzieląc to na 3 miejsca.

Nagrody :

1.1L płynu do Baniek Tuban lub Hop Hop bańki Tuban

2.Motor Tron lub Lalka Barbie

3.karty Littlest Pet Shop / Booggle Slam

- 2 wyróżnienia

 4. Przedmiotem oceny Społecznoiści facebook będzie wybór najciekawszego, najatrakcyjniejszego i twórczego wg Społecznościi wykonanego przez dziecko rysunku przedstawiającego „Jak wyobrażasz sobie Kraine Zabawek”.

5. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora. Jej decyzja ma charakter ostateczny i wiążący dla Uczestników oraz nie podlega reklamacji.

6. Wyniki Konkursu zostaną publicznie ogłoszone na portalu Facebook na fanpage' Krainy Zabawek nie później niż do dnia 22.04.2014r. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie Organizatorowi konkursu w wiadomości prywatnej na portalu Facebook - w terminie do 24.04.2014 - aktualnych danych do wysyłki nagrody (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu). Nagrody zostaną przesłane poczta dla osób spoza Krakowa lub zostanie umówiony dzień,godzina i miejsce odbioru w Krakowie

7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną rzecz ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród na nagrody tożsame wartościowo.

 

REKLAMACJE

1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora.

2. Każda reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;

b) dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;

c) dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora.

Allegro

Znajdziesz nas na Allegro! Nazwa użytkownika :

KrainaaZabawek

Wysyłka

Posiadamy umowę z pocztą Polską:

WYSYŁKA W 24h!

Partnerzy

Kraina ZabawekStrona wykonana przez doNETA.pl